Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Splošno o poklicni maturi | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Splošno o poklicni maturi

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA v šol. letu 2021/22

Predsednik ŠMK: Ivan Damjan Mašič
Namestnica predsednika: Janja Zdešar
Tajnica: Marjana Potočnik
Član: Mateja Šparovec
Član: Simon Malc
Uradne ure tajništva ŠMK:
 • torek 8.00 do 9:00
tel.: 04/5370-623
e-mail: marjana.potocnik@sgtsr.si
SPLOŠNO O POKLICNI MATURI

Poklicna matura je državni izpit. Opravljajo jo lahko kandidati, ki so uspešno končali zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali kdor je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Opravljena poklicna matura kandidatom omogoča vpis v višješolski in visokošolski študijski program. Poklicna matura in opravljen izpit iz splošne mature pa omogočata tudi vpis na določene univerzitetne programe.

Poklicna matura se izvaja v skladu z Zakonom o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07) in Pravilnikom o poklicni maturi (Ur.l.RS, št. 44/08, 9/09) ter drugimi podzakonskimi akti (Navodila o izpitnem redu na poklicni maturi, Ur.l.RS, št.48/02, Pravilni o izvajanju mature za kandidate s posebnimi potrebami Ur.l.RS št. 38/07, 48/10).Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od teh iz dveh predmetov skupnega dela in dveh izbirnih predmetov:
Predmeti skupnega dela poklicne mature so:
 • slovenščina
 • temeljni strokovno – teoretični predmet (GT: gastronomija in turizem s podjetništvom, GAT: gastronomske in turistične storitve,)

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

 • matematika ali tuji jezik (po izbiri kandidata)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

PRIJAVA IN ODJAVA

 • Dijak se prijavi k poklicni maturi na šoli, na kateri se je izobraževal in sicer z obrazcem DZS 1,224.
 • Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu, prijavo za spomladanski izpitni rok najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature, prijavo za jesenski izpitni rok najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka, prijavo za zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.
 • Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature z obrazcem DZS 1,225 in sicer najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, se šteje, da izpita ni opravljal.

IZPITNI ROKI, POPRAVNI IZPITI IN IZBOLJŠANJE OCEN

Poklicno maturo je možno opravljati v treh rokih:

 • spomladanskem (maja in junija)
 • jesenskem (avgusta in septembra)
 • zimskem (februarja)

REDNI DIJAKI:

 • vse štiri izpitne enote opravljajo v istem roku
 • kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama na poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.
 • kandidatu se trajno prizna pozitivna ocena, dosežena pri  storitvi oziroma izdelku in zagovoru
 • kandidat, ki je uspešno opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih predmetov. Za splošni uspeh se upošteva boljša ocena.

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN ODRASLI

 • Poklicno maturo lahko opravljajo v dveh zaporednih izpitnih rokih, vendar če obsega izpitna enota pisni in ustni izpit, mora kandidat oboje opravljati v istem izpitnem roku. Enako velja izdelek oz. storitev in zagovor.

TRAJANJE IN POTEK IZPITOV
Kandidat mora biti pred začetkom opravljanja PM seznanjen s pravili oz. postopkom za opravljanje izpitov, s svojimi pravicami in dolžnostmi, ki so določene z izpitnim redom, ter s posledicami kršitev izpitnega reda.
Pisni izpit traja najmanj 90 minut in največ 120 minut. Trajanje izpita je določeno na vsaki izpitni poli.. Ustni izpit se prične, ko predsednik izpitne komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor. Odgovarja na vprašanja z listka. Ustni izpit lahko traja največ 20 minut.

Predlog tem in mentorjev za 4. predmet pripravijo učitelji, lahko pa tudi kandidati sami. Kandidat odda najkasneje do 31. oktobra tekočega šolskega leta predlog za temo praktičnega dela izpita. Seznam tem in mentorjev potrdi šolska maturitetna komisija najkasneje do konca decembra tekočega šolskega leta in s sklepom seznani kandidata. Vprašanja za zagovor postavi mentor in morajo biti povezana z vsebino seminarske naloge ali izdelka ali storitve. Zagovor traja največ 20 minut. Šolska maturitetna komisija lahko za opravljanje praktičnega dela izpita, v skladu s koledarjem poklicne mature, v utemeljenih primerih določi tudi druge roke.

OCENJEVANJE IN USPEH
Ocenjevanje je določeno z izpitnim katalogom v obliki točk, ki se v skladu z merili spremenijo v ocene. Pri pisnih in ustnih izpitih se razmerje med deloma določi z izpitnim katalogom, skupna ocena pa se določi na podlagi seštevka točk pisnega in ustnega izpita. Merila za pretvorbo točk v ocene določi Državna komisija za PM oz. ŠMKPM.

Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno.
Splošni učni uspeh je izražen kot seštevek ocen vseh predmetov (največ 23, najmanj 8).

Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo, izda šola spričevalo o PM.
Kandidatu, ki ni opravil poklicne mature, izda šola obvestilo o uspehu z doseženimi ocenami maturitetnih predmetov.

KRŠITVE MATURITETNIH PRAVIL
Kandidatu, ki krši maturitetna pravila in izpitni red, maturitetnii organ izreče naslednje ukrepe: opomin,, prekinitev reševanja izpitne pole, prekinitev dela izpita,  razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV (pritožba, vpogled, ugovor)
Kandidat se lahko pritoži iz več razlogov:
− pritožbo vloži, če meni, da so bili med samim izvajanjem izpita ali dela izpita
(pisni, ustni oziroma praktični del) kršeni pravila izvajanja poklicne mature in
postopki, ki jih določa zakon ali predpisi, sprejeti na njegovi podlagi; takšno
pritožbo mora vložiti z ustrezno utemeljitvijo dan po opravljanju tistega dela
izpita, za katerega velja pritožba,
− od šole zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za
odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje); takšno
zahtevo mora vložiti v treh dneh po objavi rezultatov,
− vloži pisni ugovor zoper način izračuna ocene ali oceno najpozneje dan po
vpogledu; ugovor mora biti obrazložen z njegovim mnenjem, da izpitni izdelek
ni bil pravilno točkovan oziroma ocena ni bila pravilno izračunana ali je bil pri
izpitu ocenjen neustrezno.
Šola mora na podlagi kandidatovih pritožb izpeljati ustrezne postopke.
Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori zoper oceno sprejme šolska maturitetna komisija za poklicno maturo, so dokončne.

Dostopnost